سرود مادر...  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1384

سرود مادر...

مادر تو روح و جانی / مادر تو جاودانی/ با من تو مهربانی /با من تو همزبانی / مادر تو بهترینی /مادر تو نازنینی /مادر تو دلنشینی /بر حلقه ام نگینی.  مادر همیشه بیدار /مادر همیشه در کار /باشد برای فرزند /مادر همیشه غم خوار /مادر همیشه خوش قلب
مادر همیشه دل سوز / مادر همیشه روشن / خورشید عالم افروز./در چشم های مادر
آبی آسمانی / روًیای سبز نوروز / معنای زندگانی /
در اشک های مادر /پاکی آب باران
رنگین کمان روشن / آوای چشمه ساران. مادر زعشق سرشار /  روح نثار و ایثار / در راه کودکانش  / مادر بود فداکار / 
 در پند های مادر
شیرینی سعادت / آسایش دو گیتی / شادی بینهایت. / مادر تو صبح پاکی /برتر ز آب و خاکی در مشرق محبت / خورشید تابناکی / تو مایهً غروری / سرچشمهً سروری / سرشار شعر و شوری/ بخشندهً شعوری.

مادر دلش رحیم است /  قلبش مرا حریم است /  روحش پناهگاهم / در لحظه های بیم است /  قلبش طپد برایم / خود را کند فدایم / پر میشوم ز شادی /چون میکند صدایم.
 بخشندهً جوانیست / معنای زندگانیست / لبخندش آسمانیست / شادی جاودانیست

آرامش نسیم است / بخشنده و کریم است / در بوستان هستی / چون گل پر از شمیم است.